SKU: HS-1232908

Exam Drape, HS-1232908

$12.00

Exam Drape

40″ X 48″ Padded Plastic Tissue

Exam Drape

40″ X 48″  Padded Plastic Tissue

Shopping Cart